top of page
  • Writer's pictureEddy Sjöberg

Årsmöte 2023

Dag: Torsdag 27 April 2023 Tid: 19:00

Plats: Kansliet Stadshagen – vid hög anmälan kan annan plats utses.


På årsmötet kommer verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse samt revisorernas årsberättelse att presenteras.

Anmälan: Vi önskar er anmälan till årsmötet senast 16:e april. Anmälan görs genom att skicka ett mail till info@fcsthlm.com och ange "Årsmöte 2023" i ämnesraden.

Vem kan delta?

Förenings medlemmar, föräldrar som ej löst eget medlemskap är varmt välkomna att sitta med och lyssna, men äger ej rösträtt.

Årsmötet är i huvudsak till för föreningens medlemmar men exempelvis föräldrar som ej löst eget medlemskap är varm välkomna att sitta med och lyssna även om man inte äger rösträtt.

Vid frågor:

Förslag på föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet;

4. Val av protokolljusterare och rösträknare;

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt;

6. Fastställande av föredragningslista;

7. Rapport från den bolagiserade verksamheten;

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret;

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret;

10. Fråga om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för den tid revisionen avser;

11. Fastställande av medlemsavgifter; ̈

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/ räkenskapsåret;

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner;’

14. Val av erforderligt antal ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Om styrelsen består av ett udda antal ledamöter, eller om antalet ledamöter förändras vid årsmöte, ska mandatperioderna justeras så att nära hälften av ledamöterna väljs vid varje årsmöte;

15. Val av en auktoriserad revisor för ett år

16. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

17. Arvode till Styrelsen

18. Eventuella övriga frågor som anmälts

19. Mötets avslutande

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • Youtube

F.C STOCKHOLM OFFICIELLA HEMSIDA

MENY

MENY

Adress

Kristinebergs IP
Nordenflychtsvägen 46
112 51 Stockholm

Sociala kanaler

  • Instagram
  • Facebook
  • X
  • Youtube

Missa inga nyheter!

Fyll i din mailadress så kommer du aldrig att missa några heta nyheter från F.C Stockholm 

Föreningsnummer: 44665-15
Organisationsnummer: 802455-6816

© 2021 All rights reserved. Made by zelA Sverige.

bottom of page